Tin Hội nghị Giao ban tổ chức Lễ hội Xuân Hồng đợt 2 năm 2018