Tin khai trương Điểm hiến máu cố định tỉnh Hà Nam ngày 06.5.2019